Education

Free PhD positions - 1

Postdoctoral position in applied physics (laser physics) - closed

Postdoctoral position in applied physics (laser physics and materials science) - closed

The laboratory offers the opportunity for the realization of bachelor and master theses.

Специализирани курсове за докторанти:

1. Лазери с метални пари - лектор: Акад. Н. Съботинов, Тел. 987 73 18, е-mail: vicepres (at) eagle (dot) cu (dot) bas (dot) bg
Хорариум: 20 лекционни часа и 5 часа лабораторни практически занятия,
Анотация: Специализираният курс “Лазери с метални пари” е предназначен за докторанти по лазерна физика, радиофизика, физична и квантова електроника, атомна и молекулна физика и физика на плазмата. Курсът включва изучаване на физическите процеси, протичащи в лазерите с метални пари, различните видове лазери с метални пари и тяхното практическо приложение. Разглеждат се подробно характеристиките на основните типове лазери с метални пари и зависимостта им от условията на протичане на лазерната генерация. Изучават се различните видове разряди, в които се реализира лазерна генерация, както и методите, които се използват за получаване на необходимата, за лазерната генерация, концентрация на метални атоми и йони. Показани са възможностите за практически приложения, както в областта на научните изследвания, така и в медицината, индустрията и др. Разгледана е и комерсиалната реализация на различни видове лазери с метални пари в световен мащаб.
 
2. Видове и свойства на газовите разряди, използвани в лазерите - лектори: проф. дфн Н. Вучков, доц. д-р К. Темелков, сл. тел. 979 5708, e-mails: nvuchkov (at) issp (dot) bas (dot) bg, temelkov (at) issp (dot) bas (dot) bg
Хорариум: 20 лекционни часа и 5 часа лабораторни практически занятия,
Анотация: Специализираният курс “Видове и свойства на газовите разряди, използвани в лазерите” е предназначен за докторанти по лазерна физика, физична и квантова електроника, атомна и молекулна физика и физика на плазмата. Курсът включва изучаване на различните видове газови разряди и елементарните процеси, протичащи в газоразрядната плазма, водещи до създаването на инверсна заселеност в различните видове лазери с метални пари (ЛМП), благородни газове и молекули. Специално внимание е отделено на методите за измерване и изчисляване на сеченията за взаимодействие при тези процеси. Разгледани са и методите за въвеждане на електрическата енергия в плазмата на разряда при използване на различни схеми за възбуждане.
 
3. Лазерни методи за диагностика, реставрация и консервация на културното наследство - лектор: доц. д-р М. Грозева, Тел. 02979 5717, е-mail: margo (at) issp (dot) bas (dot) bg
Хорариум: 30 учебни часа (22 лекционни часа и 8 часа лабораторни практически занятия),
Анотация: С бързото развитие на лазерите, лазерните методи много бързо се налагат като незаменим инструмент за диагностика, реставрация и консервация на паметниците на културата. Курсът включва кратко запознаване със свойствата на лазерното лъчение и разнообразните методи, използвани за анализ, реставрация и консервация на археологични артефакти и други обекти на културното наследство: лазерна спектроскопия, LIBS, Раманова спектроскопия, оптическа кохерентна томография (OCT), лазерна интерферометрия, лазерно индуцирана флуоресценция (LIF), дистанционен анализ (LIDAR), 3D лазерно сканиране, лазерна аблация и др. Разгледани са предимствата на лазерното почистване на различни паметници на културата и методите за контрол на влиянието на околната среда; различните методи за запазване, реконструкция, документиране, изучаване и популяризиране на археологични обекти и находки.
Курсът има интердисциплинарен характер и е подходящ за докторанти в областта на физическите и химическите науки, археолози, реставратори и други, специализиращи в областта на археометрията.

Diploma projects and doctoral dissertations: